KVKK Ve Aydınlatma Metni

KVKK Ve Aydınlatma Metni

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE GİZLİLİK POLİTİKASI

Bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması
Kanunu (KVKK) kapsamında, veri sorumlusu olarak Aytur Turizm Ticaret Ltd. Şti
‘nin iş ortaklarına, misafirlerine ve iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel
kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

I. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının amacı

Bugüne kadar BATI TURİZM TİC VE SAN. AŞ. olarak faaliyette bulunduğumuz işlerle ilgili
veriler gizli tutulmuş ve hiçbir zaman üçüncü kişilerle paylaşılmamıştır.
Kişisel verilerin korunması, şirketimizin temel politikasıdır. Herhangi bir
yasal düzenleme olmadan önce de şirket ve iştiraklerimiz, kişisel verilerin
gizliliğine büyük önem vermiş ve bunu bir çalışma ilkesi olarak benimsemiş ve
çalışanlarına da bu ilke doğrultusunda çalışma talimatlarını vermiştir. Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu’nun getirdiği bütün sorumluluklara uymayı da BATIHAN BEACH RESORT & SPA olarak taahhüt etmekteyiz.

II. Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikasının kapsamı ve değiştirilmesi

Şirketimiz tarafından hazırlanan bu Politika, 6698 sayılı
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“KVKK”) uygun olarak
hazırlanmıştıSizlerin rızanızla ya da Kanunda sayılan diğer hukuka uygunluk
gereği elde edilmiş veriler, sunmuş olduğumuz hizmetlerin daha kaliteli hale
getirilmesi, sizlere sunulan hizmetlerin ve kalite politikamızın
iyileştirilmesi amacıyla kullanılacaktır. Yine elimizdeki bazı veriler ise,
kişisel olmaktan çıkarılmakta ve anonimleştirilmektedir. Bu veriler,
istatistiki amaçlarla kullanılan verilerdir ve Kanun uygulamasına ve
Politikamıza tabi değildir. “Batihan Beach Resort & Spa Kişisel Verilerin
Korunması ve İşlenmesi Politikası”, misafirlerimizin, misafir adaylarımızın,
çalışanlarımız ile bizimle çözüm ortaklığı içinde çalışan şirketlerin misafirleri
ve çalışanlarının ya da diğer kişilerin otomatik olarak elde edilen verilerinin
korunmasını amaçlar ve bunlara ilişkin düzenlemeleri içerir.

Şirketimiz, politikamızı ve Yönetmeliğimizi -Kanuna uygun
olmak ve kişisel verilerin daha iyi korunması şartı ile değiştirme hakkına
sahiptir.

III. Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili temel kurallar

a) Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma: “Batihan
Beach Resort & Spa”, topladığı ya da kendisine diğer şirketlerden gelen
verilerin kaynağını sorgular ve bunların hukuka uygun ve dürüstlük kuralları
çerçevesinde elde edilmesine önem verir. Bu çerçevede “Batihan Beach Resort
& Spa” in sunduğu hizmetleri satan üçüncü taraflara (acentelerin ve diğer
aracı kurumların da) kişisel verilere korunması amacıyla gerekli uyarı ve
bildirimleri yapar.

b) Doğru ve gerektiğinde güncel olma: “Batihan Beach Resort
& Spa”, kurum bünyesinde bulunan bütün verilerin doğru bilgi olmasına,
yanlış bilgi içermemesine ve nihayet kişisel verilerde değişiklik olduğu
takdirde bunları kendisine iletildiği takdirde güncellemeye önem verir.

c) Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme: “Batihan
Beach Resort & Spa”, ancak sunduğu ve hizmet sırasında kişilerden onayını
aldığı amaçlarla sınırlı şekilde verileri işler. İş amacı dışında verileri
işlemez, kullanmaz ve kullandırtmaz.

d) İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma: “Batihan
Beach Resort & Spa”, sadece verileri işlendikleri amaçla sınırlı ve
hizmetin gerektirdiği ölçüde kullanır.

e) İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için
gerekli olan süre kadar muhafaza edilme: “Batihan Beach Resort & Spa”,
sözleşmeler kaynaklı verileri Kanunun ihtilaf çıkma süreleri, ticaret ve vergi
hukukunun gereklilikleri kadar bünyesinde muhafaza eder. Buna karşın bu amaçlar
ortadan kalktığında veriyi siler ya da anonimleştirir.

Önemle belirtelim ki, “Batihan Beach Resort & Spa”,
verileri ister rıza isterse kanuna uygun bir şekilde toplamış ya da işlemiş
olsun yine de yukarıda sıraladığımız bu ilkeler geçerlidir.

Kişisel Verileri Koruma Kanunu m.11’e göre aşağıda sayılan
haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı kolaylaştırmak için sizler için ayrıca
bir başvuru formu da “Batihan Beach Resort & Spa” tarafından
hazırlanmıştır.

Kişisel verileri işlenen kişiler, “Batihan Beach Resort
& Spa” tarafından web sayfamızda duyurulan ilgilimize başvurarak kendi
verisi ile ilgili olarak;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep
etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı
üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması
hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) Kanunda öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin
silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi
sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir. “Batihan Beach Resort & Spa” olarak
bu haklara saygılıyız.

Azami Tasarruf İlkesi/Cimrilik İlkesi

Azami tasarruf ilkesi ya da cimrilik ilkesi adı verilen bu
ilkemize göre “Batihan Beach Resort & Spa” e ulaşan veriler, ancak gerekli
olduğu kadar sisteme işlenir. Bu nedenle hangi verileri toplayacağımız amaca
göre belirlenir. Gerekli olmayan veriler toplanmaz. Şirketimize intikal eden
diğer veriler de aynı şekilde şirket bilişim sistemlerine aktarılır. Fazlalık
bilgiler, sisteme kaydedilmez, silinir ya da anonim hale getirilir. Bu veriler,
istatistiki amaçlarla kullanılabilir. Özel nitelikli verilerden sağlık verileri
sadece müşterilere daha iyi hizmet vermek ve onların sağlığını korumak amacıyla
alınır ve sistemde özenle tutulur.

Kişisel verilerin silinmesi

Kanunen saklanması gereken sürelerin dolması, yargı
süreçlerinin tamamlanması ya da diğer gereklilikler ortadan kalktığında
şirketimiz tarafından bu veriler kendiliğinden ya da ilgili kişinin talebi
üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir ya da anonim hale getirilir.

Doğruluk ve veri güncelliği

“Batihan Beach Resort & Spa” bünyesinde bulunan veriler,
kural olarak ilgili kişilerin beyanı üzerine beyan ettiği şekilde işlenir. “Batihan
Beach Resort & Spa”, müşteriler ya da “Batihan Beach Resort & Spa” ile
temas kuran kişilerin beyan ettiği verilerin doğruluğunu araştırmak zorunda
olmadığı gibi bu hukuken ve çalışma ilkelerimiz nedeniyle de yapılmaz. Beyan
edilen veriler, doğru kabul edilir. Kişisel verilerin doğruluğu ve güncelliği
ilkesi “Batihan Beach Resort & Spa” tarafından da benimsenmiştir.
Şirketimizin kendisine ulaşan resmî belgelerden veya ilgilisinin talebi üzerine
işlemiş olduğu kişisel verileri günceller. Bunun için gerekli önlemleri alır.

Gizlilik ve veri güvenliği

Kişisel veriler gizlidir ve “Batihan Beach Resort & Spa”
de bu gizliliğe riayet etmektedir. Kişisel verilere şirket içinde ancak yetki
verilmiş kişiler ulaşabilir. “Batihan Beach Resort & Spa” tarafından
toplanan kişisel verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve
müşterilerimizin ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik
ve idari bütün tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara
uygun olması, üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri
koruma politikasına riayet edilmesi sağlanmaktadır.

IV. Veri işleme amaçları

“Batihan Beach Resort & Spa” in kişisel verileri
toplaması ve işlemesi aydınlatma metninde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra
edilecektir. Veriler, sözleşmenin kurulması ve müşterilere daha iyi hizmet
sağlanması amacıyla toplanmakta ve işlenmektedir.

V. Müşteri, muhtemel müşteri ve iş ve çözüm ortakları verisi

Sözleşme ilişkisi için verinin toplanması ve işlenmesi

Müşterilerimiz ve muhtemel müşterilerimizle bir sözleşme
ilişkisi kurulmuş ise, toplanmış olan kişisel veriler, müşterinin onayı
alınmaksızın kullanılabilir. Ancak bu kullanım, sözleşme amacı doğrultusunda
gerçekleşir. Sözleşmenin daha iyi icrası ve hizmetin gereklilikleri ölçüsünde
veriler kullanılır ve gerektiğinde müşterilerle irtibata geçilerek güncellenir.
Buna karşın müşteri adaylarımızın (muhtemel müşteri) bize kendileri tarafından
bırakmış olduğu veriler, onlara sonrasında daha kolay ve kaliteli hizmet sunmak
için işlenir. Bu veriler talepleri halinde bir sözleşme ilişkisine dönüşmemişse
silinir.

İş ve Çözüm Ortakları Verileri

“Batihan Beach Resort & Spa”, gerek iş gerekse çözüm
ortakları ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. İş
ve çözüm ortakları ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin
gerektirdiği kadar veri paylaşılmakta ve bu taraflardan mutlaka veri
güvenliğinin alınmasına ilişkin tedbirleri almaya zorlanmaktadır.

Reklam amaçlı veri işleme

E-Ticaretin Düzenlenmesi Hk. Kanun ile Ticari İletişim ve
Ticari Elektronik İletiler Hk. Yönetmeliğe uygun olarak ancak önceden onay
alınan kişilere reklam amaçlı elektronik ileti gönderilebilir. Reklamın
gönderileceği kişinin onayının açık bir şekilde mevcudiyeti şarttır. Yine aynı
mevzuat uyarınca belirlenen “onay”ın detaylarına “Batihan Beach Resort &
Spa” riayet etmektedir. Alınacak onay, şirketinizin mal ve hizmetlerini
tanıtmak, pazarlamak, işletmesini tanıtmak ya da kutlama ve temenni gibi
içeriklerle tanınırlığını artırmak amacıyla alıcıların elektronik iletişim
adreslerine gönderdiği tüm ticari elektronik iletileri kapsamalıdır. Bu onay,
yazılı olarak fiziki ortamda veya her türlü elektronik iletişim aracıyla
alınabilir. Önemli olan, alıcının ticari elektronik ileti gönderilmesini kabul
ettiğine dair olumlu irade beyanı, adı ve soyadı ile elektronik iletişim
adresinin bulunmasıdır.

Şirketin hukuki yükümlülüğü veya kanunda açıkça öngörülmesi
sebebiyle yapılan veri işlemleri

Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça
belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine
getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir. Veri işlemlerinin tür
ve kapsamı, yasal olarak izin verilen veri işleme faaliyeti için gerekli olmalı
ve ilgili yasal hükümlere uygun olmalıdır.

Şirketin veri işlemesi

Şirketin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda
kişisel veriler işlenebilir. Ancak veriler hiçbir şekilde hukuka aykırı
hizmetler için kullanılamaz.

Özel nitelikli verilerin işlenmesi

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi,
felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek,
vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik
tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli
kişisel veridir. “Batihan Beach Resort & Spa” ayrıca, özel nitelikli
kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli
önlemleri alır.

“Batihan Beach Resort & Spa”, hizmetlerin daha iyi
verilebilmesi için kişilerin onayı ile özel nitelikli verileri ancak
toplandıkları amaç için işleyebilir.

Otomatik sistemlerle işlenen veriler

Otomatik sistemler aracılığı ile işlenen veriler konusunda “Batihan
Beach Resort & Spa”, Kanuna uygun davranır. Kişilerin açık rızası
olmaksızın bu verilerden elde edilen bilgiler kişi aleyhine kullanılamaz. Ancak
“Batihan Beach Resort & Spa”, kendi sistemindeki verileri kullanarak işlem
yapacağı kişilerle ilgili kararlar alabilir.

Kullanıcı bilgileri ve internet

“Batihan Beach Resort & Spa” e ait web siteleri ve diğer
sistemlerde veya uygulamalarda kişisel verilerin toplanması, işlenmesi ve
kullanılması durumunda ilgili kişiler gizlilik bildirimi ile ve gerekirse
çerezler hakkında bilgilendirilir. Kişiler, web sayfalarındaki uygulamalarımız
konusunda bilgilendirilir. Kişisel veriler, hukuka uygun olarak işlenecektir.

Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde sayfamızda
kullandığımız/kullanacağımız çerezlerle ile ilgili olarak aşağıdaki bilgileri
dikkatinize sunmaktayız.

Otomatik sistemlerle işlenen veriler

Çalışanlarla ilgili olarak otomatik sistemlerle ilgili
olarak işlenen veriler, şirket içi terfilerde ve performans
değerlendirmelerinde kullanılabilir. Çalışanlarımız aleyhine çıkan sonuca
itiraz etme hakkına sahiptir ve bunu şirket içi prosedürlere uyarak
gerçekleştirirler. Çalışanların itirazları da yine şirket içinde
değerlendirilir.

Google(analytics, doubleclick)

Çerezleri Kullanım Amacı: Ölçümleme Reklam Site içi
iyileştirme

Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

Facebook

Çerezleri Kullanım Amacı: Reklam

Çerez Türü: Ticari çerezler

Insider

Çerezleri Kullanım Amacı: Ölçümleme Reklam Site içi
iyileştirme

Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

Hotjar

Çerezleri Kullanım Amacı: Ölçümleme Site içi iyileştirme

Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

3üncü taraf firmalar (criteo, rtbhouse)

Çerezleri Kullanım Amacı: Reklam

Çerez Türü: İşlevsel ve analitik çerezler Ticari çerezler

İşlevsel ve Analitik

Çerezler tercihlerinizi hatırlamak, internet sitesinin etkin
şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde
optimize edilmesi ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri
içerir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kullanıcı adı vb. kişisel
bilgilerinizi içerebilir.

Üçüncü Taraf Çerezler

Batihan Beach Resort & Spa internet siteleri/mobil
uygulamaları/mobil internet siteleri üçüncü parti güvenilir, tanınmış reklam
sağlayıcılarıyla çalışmaktadır. Üçüncü parti hizmet sağlayıcılar size özel
reklamları sunabilmek için kendi çerezlerini yerleştirmektedirler. Üçüncü parti
tarafından yerleştirilen çerezler internet sitelerinde ziyaretçilerin gezinme
bilgilerini toplar, işler ve nasıl kullandıklarını analiz eder.

Ticari çerezler

İlgi alanlarınız ve seçimleriniz doğrultusunda
hedeflediğiniz ürün/içeriğe benzer nitelikli olanların sunulması ve daha
gelişmiş, kişiselleştirilmiş bir reklam portföyü sunarak kullanım deneyiminizi
artırmaya yarar. Yukarıda ifade edilen oturum, kalıcı, işlevsel ve analitik ve
ticari çerezlerin arka planda tutulma süresi yaklaşık 2 (iki) ay olup şahıs
internet tarayıcısı ayarlarından bunda gerekli ayarlamaları yapılabilir. İşbu
ayarlardan kaldırılma işlemi internet tarayıcısı bazlı değişebilmektedir.

Rezervasyon aşamasında iken sistemdeki hatalar ya da
kesilmeler nedeniyle işleminiz yarım kalırsa çağrı merkezi temsilcimiz size
ulaşacaktır.

Çerezleri nasıl silebilirim?

Pek çok internet tarayıcısı, bilgisayarınıza ilk
kurulumundan itibaren çerezleri otomatik olarak kabul etmeye ve kullanmaya
ayarlıdır. İnternet tarayıcınızın yardım ya da ayarlar menülerini kullanarak,
çerezlerin engellenmesini veya cihazınıza çerez gönderildiğinde uyarı
verilmesini sağlayabilirsiniz. Çerezleri yönetmenin farklı yollarını öğrenmek
ve kullandığınız tarayıcının ayarlarını nasıl düzenleyeceğiniz hakkında
ayrıntılı bilgi almak için tarayıcınızın talimat veya yardım seçenekleri
ekranından yararlanabilirsiniz.

VI. Çalışanlarımıza ait veriler

İş ilişkisi için verilerin işlenmesi

Çalışanlarımızın kişisel verileri, iş ilişkileri ve sağlık
sigortası bakımından gerekli olduğu kadarıyla onay alınmaksızın işlenebilir.
Ancak “Batihan Beach Resort & Spa”, çalışanlarına ait verilerin gizliliği
ve korunmasını temin eder.

Hukuki Yükümlülükler Gereği İşleme

“Batihan Beach Resort & Spa”, çalışanlarına ait kişisel
verileri, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla
belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay
alınmadan verileri işleyebilir. Bu husus, kanundan kaynaklanan yükümlülüklerle
sınırlıdır.

Çalışanların Yararına İşlemeler

“Batihan Beach Resort & Spa”, özel sağlık sigortaları
gibi şirket çalışanlarının menfaatine olan işlemler için onay almaksızın
kişisel verileri işleyebilir. İş ilişkilerinden kaynaklanan ihtilaflar için de
“Batihan Beach Resort & Spa”, çalışanlara ait verileri işleyebilir.

Özel nitelikli verilerin işlenmesi

Kanun’a göre Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi,
felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek,
vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve
güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel
nitelikli kişisel veridir. “Batihan Beach Resort & Spa” ayrıca, özel
nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ilgili kişinin onayı yanında ayrıca
Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alır. Özel nitelikli kişisel
veriler kişinin onayı olmaksızın ancak Kanunda izin verilen hallerle ilgili ve
sınırlı olarak işlenebilir. Çalışanlarımızın sigorta ve sağlık hizmetlerinden
yararlanabilmesi için kendilerinden alınmış olan nitelikli veriler sadece amaca
özgülenerek kullanılır.

Telekomünikasyon ve internet

Şirket içinde çalışanlara tahsis edilen bilgisayar, telefon,
e-posta ve diğer uygulamalar çalışana sadece iş amacı ile tahsis edilmiştir.
Çalışan şirketin kendisine tahsis ettiği bu vasıtaların hiç birini özel
amaçları ve iletişimi için kullanamaz. Şirket bu araçlar üzerindeki bütün
verileri kontrol edebilir ve denetleyebilir. Çalışan, işe başladığı andan
itibaren kendisine tahsis edilen bilgisayarda, telefonlarda ya da diğer
araçlarda iş dışında başka bir veri ya da bilgi bulundurmayacağını taahhüt
etmektedir.

VII. Kişisel verilerin yurt içi ve dışına aktarılması

Kişisel veriler, “Batihan Beach Resort & Spa” tarafından
hizmetin görülebilmesi amacıyla iş ve çözüm ortakları ile ve  iştirakleri ile paylaşılabilir.

“Batihan Beach Resort & Spa”, kişisel verileri aşağıda
belirtilen kişi ve kurumlara belirli amaçlarla aktarabilecektir;

» İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini
temin etmek amacıyla sınırlı olarak “Batihan Beach Resort & Spa” in iş
ortaklarına,

» Şirketimizin tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin ettiği
ve Şirketimizin ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin
Şirketimize sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak “Batihan Beach Resort
& Spa” in tedarikçilerine,

» Şirketimizin iştiraklerin de katılımını gerektiren ticari
faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak “Batihan Beach
Resort & Spa” in çözüm ortaklarına ve iştiraklerine,

“Batihan Beach Resort & Spa”, kanunda Kurul tarafından
belirlenen şartlar dahilinde kişisel verileri Kanundaki diğer şartlara uygun
olarak ve kişinin onayına bağlı olarak yurt içi ve yurt dışına aktarma
yetkisine sahiptir.

VIII. İlgili kişinin hakları

“Batihan Beach Resort & Spa”, Kanun kapsamında ilgili
kişinin veri işlenmeden önce onayını alma hakkının olduğunu, verinin
işlenmesinden sonra ise verisinin kaderini tayin etme hakkına sahip olduğunu
kabul etmektedir.

“Batihan Beach Resort & Spa” tarafından web sayfamızda
duyurulan ilgilimize başvurarak kişisel verilerle ilgili olarak;

a) Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep
etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına
uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin
aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması
hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel
verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel
verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler
vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun
ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi
sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme, hakkına
sahiptir.

Buna karşın, Şirket içinde anonimleştirilmiş verilerle
ilgili olarak kişilerin bir hakkı bulunmamaktadır. “Batihan Beach Resort &
Spa”, kişisel verileri, iş ve sözleşme ilişkisi gereğince, bir yargısal görevin
ya da devlet otoritesinin Kanuni yetkilerini kullanması amacıyla ilgili kurum
ve kuruluşlarca paylaşabilir.

Kişisel veri sahipleri yukarıda belirtilen haklarına ilişkin
taleplerini Şirket resmi internet adresi www.eftaliahotels.com adresinde
bulunan başvuru formunu eksiksiz doldurarak ve ıslak imza ile imzalayarak
aşağıda belirtilmiş iletişim adresine, iadeli taahhütlü mektupla ve kimlik
fotokopileriyle (nüfus cüzdanı için sadece ön yüz fotokopisi olacak şekilde)
göndererek iletebileceklerdir. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en
kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır.
Başvurularınızı, iadeli taahhütlü mektupla yapmanız gerekmektedir. Ayrıca
başvurularınızın sadece sizlerle ilgili kısmı cevaplanacak olup, eşiniz,
yakınınız ya da arkadaşınız hakkında yapılan bir başvuru kabul edilmeyecektir.
“Batihan Beach Resort & Spa”, başvuru sahiplerinden başkaca ilgili bilgi ve
belge talep edebilir.

IX. Gizlilik İlkesi

İster çalışanlar isterse diğer kişilerin “Batihan Beach
Resort & Spa” deki verileri gizlidir. Hiç kimse sözleşme ya da kanuna
uygunluk olmaksızın başkaca hiçbir amaç için bu verileri kullanamaz,
kopyalayamaz, çoğaltamaz, başkalarına aktaramaz, iş amaçları dışında
kullanamaz.

X. İşlem güvenliği

“Batihan Beach Resort & Spa” tarafından toplanan kişisel
verilerin korunması ve yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve müşterilerimizin
ve müşteri adaylarımızın mağdur olmaması için gerekli teknik ve idari bütün
tedbirler alınmaktadır. Bu çerçevede yazılımların standartlara uygun olması,
üçüncü partilerin özenle seçilmesi ve şirket içinde de veri koruma politikasına
riayet edilmesi sağlanmaktadır. Güvenliğe ilişkin önlemler, sürekli olarak
yenilenmekte ve geliştirilmektedir.

XI. Denetim

“Batihan Beach Resort & Spa”, kişisel verilerin
korunması konusunda gerekli iç ve dış denetimleri yaptırır.

XII. İhlallerin Bildirimi

“Batihan Beach Resort & Spa”, kişisel verilerle ilgili
herhangi bir ihlal olduğu kendisine bildirildiğinde söz konusu ihlali gidermek
için derhal harekete geçer. İlgilinin zararını en aza indirir ve zararı telafi
eder. Kişisel verilerin dışarıdan yetkisiz kimselerce ele geçirildiğinde durumu
derhal Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

İhlallerin bildirimi ile ilgili https://batihabeachresort.com/tr/kvkk
adresinde belirtilen usullere göre de başvurular yapılabilir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca yapılan
taleplere ilişkin

Tüm başvurular https://batihabeachresort.com/tr/kvkk  sayfalarında da duyurulduğu üzere, sayfada
yer alan formun doldurulup, ekine kimlik fotokopisi eklenerek iadeli taahhütlü
mektup ile form üzerindeki adrese gönderilmesi halinde işleme alınacaktır.

Kişisel verilere ilişkin haklar yalnızca kişilerin
kendilerine ait veriler hakkında kullanılabilecektir. Formu dolduran ve ekinde
kimlik fotokopisi bulunan kişinin kendisi dışındaki kişilerin verilerine
ilişkin talepler dikkate alınmayacaktır. Kimlik fotokopisi eklenmeyen formlar
dikkate alınmayacaktır. Veri silme talepleri yerine getirildiğinde dahi resmi
makamlar tarafından talep edildiği takdirde verileri resmi makamlarla
paylaşmakla yükümlü olduğumuzu bilgilerinize sunarız.

Başvuru formu için tıklayınız.

İletişim

Gizlilik sözleşmesiyle ilgili sorularınız için aşağıdaki
iletişim bilgilerini kullanarak bize ulaşabilirsiniz.

Batihan Beach Resort & Spa

Satış ve Pazarlama
Ofisi

Yavansu Mah. Karaova  Plajı Kümesi No:2 Kuşadası

Batihan Beach Resort & Spa

+90256 633 14 23

Sosyal Medyada Batihan Beach Resort & Spa

 info@batihanbeachresort.com

Rezervasyon Hattı
0256 631 2023
Online Rezervasyon